Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Marijke Holstein aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Marijke Holstein en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Marijke Holstein waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Marijke Holstein die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. Door Marijke Holstein uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Marijke Holstein is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen door de klant wordt bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Marijke Holstein

4.1. Marijke Holstein verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Marijke Holstein bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

4.2. Marijke Holstein spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Marijke Holstein niet kan worden aangehouden, zal Marijke Holstein de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. Marijke Holstein gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. Marijke Holstein aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Marijke Holstein is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

4.5. Marijke Holstein is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website van de klant. Indien het nodig is kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor het veilig houden van de website. Dit gebeurt altijd in overleg.

4.6. Marijke Holstein is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Marijke Holstein mag daarvoor antivirus software draaien om de schade op haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als Marijke Holstein dat nodig acht.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Marijke Holstein te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart Marijke Holstein voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten of uitingen, ook als Marijke Holstein de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten of uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Marijke Holstein.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Ingeval de klant besluit het project tussentijds te beëindigen, d.w.z. voor het opleveren van de overeengekomen diensten al dan niet bruikbaar dan wel presenteerbaar voor/aan de klant, Marijke Holstein zich het recht behoudt de gemaakte uren (aan de hand van een urenverantwoording) in rekening te brengen met inachtneming dat dit bedrag hoger zou kunnen uitvallen dan de oorspronkelijke offerte betreffende de overeengekomen diensten.

6.2. Ingeval Marijke Holstein het project tussentijds beëindigd d.w.z. voor het opleveren van de overeengekomen diensten al dan niet bruikbaar dan wel presenteerbaar voor/aan de klant, Marijke Holstein zich het recht behoudt de gemaakte uren (aan de hand van een urenverantwoording) in rekening te brengen echter, het bedrag kan niet hoger uitvallen dan de oorspronkelijke offerte betreffende de overeengekomen diensten.

6.3. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.4. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Marijke Holstein behoudt zich de mogelijkheid de geleden (on)kosten die gemaakt zijn voor het beëindigen van de overeenkomst te declareren.

Artikel 7. Betaling

7.1. Marijke Holstein stuurt de klant maandelijks een factuur voor de werkzaamheden verricht in de voorgaande maand, tenzij een andere frequentie wordt overeengekomen.

7.2. De klant voldoet deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Bij opdrachten waarvoor Marijke Holstein kosten moet maken kan een voorschot worden gevraagd.

7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Marijke Holstein onmiddellijk opeisbaar.

7.5. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de klant – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

7.6. Marijke Holstein behoudt het recht administratieve kosten over het totaalbedrag te rekenen, bij uitblijven van betalingen.

7.7. Indien Marijke Holstein tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 115.

7.8. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.